سوتی سجاد غریبی
  • سجاد غریبی | سجاد غریبی هالک ایرانی

    سجاد غریبی که نام خودش را هالک ایرانی گذاشته است به تازگی سوتی جدیدی داد و دوباره سوژه رسانه شد. سجاد غریبی ویدیویی از تمرینات خود گذاشت ولی با سوتی گرامری وحشتناکی! در ادامه این سوتی سجاد غریبی را ببینید.