آجر نسوز رستیک
  • زندگی ام در فقر داشت غرق میشد تا اینکه یکی از اقوام پیشنهاد دادن که بروم در حوزه آجر مشغول شوم و الان میتوانم بگویم آجر توانست زندگی ام را دگرگون کند تا من پیشرفت را لمس کنم. اکنون میخواهم ادامه مطالب شما را بیشتر با این حوزه آشنا کنم.