صیغه موقت
  • صیغه موقت | هزینه صیغه

    هزینه صیغه موقت ۱۴۰۲ چقدر است؟ در نظام حقوقی ایران، دو نوع عقد ازدواج در نظر گرفته شده که شامل عقد نکاح دائم و موقت است. بیشتر ازدواج‌های ثبت شده از نوع دائم بوده که در مواردی نیز عقد نکاح به صورت موقت می‌باشد.