خودروسازان
  • صنعت خودروسازی همچنان مشکل دارد؛ کیفیت پایین، خودروسازان انحصاری و زیان‌ده و ساختار هزارتوی مدیریتی آن‌ها. وعده اصلاح این صنعت هم تنها برای انتخابات و جلسه رای اعتماد کاربرد دارد و فرق نمی کند کدام دولت و وزیر سرکار باشد، در بر روی همان پاشنه می چرخد. تنها کافی است شرایط این روزهای خودروسازان را با وعده های فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم مطابقت دهیم.