کد خبر : 30648

دوران قاجار | کفتر بازی در دوران قاجار

دوست‌محمدخان معیرالممالک (داماد ناصرالدین شاه قاجار، همسر عصمت‌الدوله) بزرگ‌ترین کبوترباز ایران در دوران قاجار بود. او ۵ هزار کبوتر در سه باغ شخصی‌اش در سنگلج، باغ فردوس شمیران و مهرآباد داشت.

به گزارش ورنداز :

بزرگ‌ترین کفتر باز ایران دوران قاجار!

دوست‌محمدخان معیرالممالک (داماد ناصرالدین شاه قاجار، همسر عصمت‌الدوله) بزرگ‌ترین کبوترباز ایران در دوران قاجار بود. او ۵ هزار کبوتر در سه باغ شخصی‌اش در سنگلج، باغ فردوس شمیران و مهرآباد داشت.

شجاع‌السلطنه پسر محمدباقرخان امیرنظام و دوستعلی خان معیرالممالک (فرزند دوست‌محمدخان) از دیگر کبوتربازان بزرگ روزگار قاجار بودند که بیش از دو هزار کبوتر داشتند.

شاهزاده مرآت‌السلطان، ملک‌الشعرای بهار، نظام‌الدوله خواجه‌نوری، شاهزاده عبدالصمد میرزا جهانبانی، شاهزادگان مقبل‌الدوله و مفاخرالسلطنه (نوه‌های شاهزاده تیمورمیرزا سردارمعتضد) و نصیرهمایون نیز از دیگر کبوتربازان بزرگ در آن دوران بودند.

تصاویری مربوط به دوران قاجار و کفتر بازی آنها و توضیحات مربوطه را در ویدیو میبینید .

نوشین کلاته خبرنگار و دبیر سرویس

منبع عجیب ولی واقعی
ارسال نظر

تبلیغات متنی