کد خبر : 26582

قیمت آهن آلات | قیمت روز آهن آلات

در ادامه آخرین قیمت آهن آلات در بازار را بخوانید. قیمت آهن آلات نسبت به روز های گذشته تغییراتی داشته است.

به گزارش ورنداز :

قیمت آهن آلات

در ادامه آخرین قیمت آهن آلات در بازار را بخوانید. قیمت آهن آلات نسبت به روز های گذشته تغییراتی داشته است.

آخرین قیمت آهن آلات در بازار به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۳۳.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۴۲.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۴۸.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۶۹.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۸۷.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۹۸.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۲۵۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۲۴۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۲۴۱.۹۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۳۳۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۳۳۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۳۳۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۳۳۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۳۴۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۳۳۵.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز نبشی

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۲۵۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۲۵۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۲۵۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۲۵۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۲۵۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۲۵۸.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۲۵۸.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۳۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۳۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۳۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۳۱۰.۰۰۰

ارسال نظر

تبلیغات متنی