کد خبر : 19337

فال عشق | فال عشق ۲۰ دی

فال عشق روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز مشاهده کنید و لذت ببرید.

به گزارش ورنداز :

فال عشق روزانه خود را هرروز در این بخش از سایت ورنداز مشاهده کنید و لذت ببرید.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

متن فال:

این کارت نشان دھنده یک رابطه غیر منتظره است.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

این زمان تغییر در مسائل مرتبط با پرسشتان خواھد بود. سفر یا بی قراری ممکن است بخشی از کل تصویر و زندگی باشد، چون این کارت، کارت تغییر است.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

متن فال:

این کارت، یک کارت مھم است که نشان می دھد پاداش خواھید گرفت و مشکلات اخیرتان راه را برای خوشبختی، اقبال مساعد و موفقیت باز و ھموار می سازند! از خوشبختی و اخبار خوبی که این کارت برایتان می آورد، لذت ببرید.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

متن فال:

این کارت تا حدودی کارت مشکل سازی است که ھشدار می دھد شخص سومی ممکن است وارد روابطتتان شده و روی آن تاثیر بگذارد. این کارت نشان دھنده یک «مثلث عشق» است. یک شکاف و جدایی، احتمالا از نوع موقت امکان پذیر است. این کارت با جدایی مرتبط است، ولی بیشتر به شخصی (نه لزوما یک عاشق) اشاره دارد که در روابطتتان مداخله می کند.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

متن فال:

در این زمان می توانید انتظار کسب کمک از سوی دیگران داشته باشید. دوستی ھا و پیمان ھای جدید شکل خواھند گرفت! این پیمان ھا احتمالا ھم از لحاظ اقتصادی سودمند، و ھم عملی ھستند.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

متن فال:

این کارت تغییر مثبت است. اخبار خوبی در ارتباط با مسائل مربوط به پرسشتان دریافت خواھید کرد و احتمال دارد یک ھدیه ارزشمند به شما داده شود! این یک آغاز خوب است. به آنچه می خواھید، دست پیدا خواھید کرد! شانس خوب به شما روی خواھد آورد. یک ستایشگر دارید. کسی که توجه صمیمانه ای به شما دارد و او احتمالا شخصی است که در موردش دارید فکر می کنید. این شخص صادقانه به شما توجه می کند.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

متن فال:

این کارت نشان می دھد که به سادگی دچار سوء تفاھم می شوید. ممکن است اکنون با مشکلاتی در زمینه روابط، مشاجرات و مخالفت ھا مواجه باشید. این کارت جدایی است، ولی این جدایی ھمیشه طول نمی کشد. در حقیقت، احتمال آشتی خیلی زیاد است.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

متن فال:

این کارت، کارت عشق خالص و بی آلایش است! این کارت نشان دھنده عشق و خوشبختی در مسائل مربوط به پرسشتان است. ممکن است یک نامه عاشقانه دریافت کنید یا از شما دعوت شود. این کارت یک کارت بسیار مطلوب است که نشان می دھد دردسرھا و مشکلاتتان از بین خواھند رفت و در موضوعات مربوط به عشق و محبت به خوشبختی زیادی می رسید.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین آذر

متن فال:

این کارت تا حدودی کارت مشکل سازی است که ھشدار می دھد شخص سومی ممکن است وارد روابطتتان شده و روی آن تاثیر بگذارد. این کارت نشان دھنده یک «مثلث عشق» است. یک شکاف و جدایی، احتمالا از نوع موقت امکان پذیر است. این کارت با جدایی مرتبط است، ولی بیشتر به شخصی (نه لزوما یک عاشق) اشاره دارد که در روابطتتان مداخله می کند.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین دی

متن فال:

این کارت نشان دھنده یک مرد مو بور یا سفید مو یا یک مرد است که علائم عنصر خاک (برج ثور، برج سنبله یا برج جدی) در نمودارش غالب ھستند. این یک مرد با اقتدار، با منزلت یا با تاثیر است. اگر از دیدگاه منفی نگاه کنیم، ممکن است خیلی کله شق باشد. یا اینکه: این کارت نشان دھنده بلوغ و واقع بینی است.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

متن فال:

پایدار باشید! پیشرفت ھایی ھر چند کوچک در روابطتان رخ خواھد داد. ھمین پیشرفت ھا حتما مسائل مربوط به پرسشتان و زندگی عاشقانه تان را در آینده بھبود خواھند بخشید. سعی کنید بی صبر نباشید، چون اوضاع به آرامی بھتر می شود و به اصطلاح دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد.

فال ۲۰ دی ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

متن فال:

این کارت نشان دھنده احتمال فریب و یا شایعه است. این کارت می تواند به شکاف در روابط اشاره داشته باشد. اگر پرسش شما در زمینه یک موضوع عشقی است، این یک کارت ھشدار دھنده است. بی وفایی یا جدایی بسیار محتمل است.

منبع ساقیا
ارسال نظر

نظرات کاربران
 • ناشناس

  من ادمیم ک خارجم برم حجابمو بخاطر خودم بخاطر امام زمانم(عج)دارم تازه ب دوران رسیده نیستم .

 • ناشناس

  مثال زدم خارجو

 • ناشناس

  ب موقعش حسابتونو میرسم فاطی و مهدی سرخ دوابادی و لیلا امدلو و کوله خانواده مهدی سرخ د خیلی اتفاقی زنگ زدم خونه رقیه خاتون اینا فاطی تو بر داشتی خیلی اتفاقی نمیخاستم بزنم خونشون دیگه ام نمیزنم .

 • ناشناس

  جواد ابی تو اگه ادم بودی یهنی فهم داشتی نمیخاست خونتو بفروشی بریم ی جا دیگه زندگی کنیم وگرن همون جا زندگی میکردیم نفهمی چون نمیدونی با هرزه بازیات من نمیتونم زندگی کنم باهات .

آنچه دیگران میخوانند :
تبلیغات متنی